[Zhengzhou] Ca’ Del Grevino Wine Tasting at Hotel Wanda Vista

September 24, 2019

Ca’ Del Grevino Wine Tasting at Hotel Wanda Vista in Zhengzhou. (May, 2019)